Vedtekter

§ 1. UTMARKSLAG

Botne og Hillestad Utmarkslag SA (senere kalt Utmarkslaget) er en sammenslutning av grunneiere. Medlemmene har begrenset ansvar. Utmarkslaget har vekslende medlemstall og vekslende kapital.

 

§ 2. FORMÅL OG ARBEIDSFELT

Utmarkslagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelsen av storvilt, småvilt og fiske på lagets område. Utmarkslaget skal arbeide for å utvikle utmarksproduktene som næring til landbruket, samt bevare ressursene på lang sikt. Laget skal også arbeide for å tilfredsstille befolkningens rekreasjonsbehov i utmark.

 

§ 3. UTMARKSLAGETS OMRÅDE

Utmarkslagets primære område er Holmestrand kommune.

 

§ 4. INNMELDING OG UTMELDING

Medlem av utmarkslaget kan alle bli som eier jaktbart utmarksareal. Innmelding i laget skjer ved undertegning av en innmeldelseserklæring. Medlemskapet skal lyde på vedkommendes navn og eiendom. Medlemmer er pliktig til å motta valg til alle ombud innen foreningen. I tillegg kan tidligere medlem, eller person med nær tilknytnig til medlem ved samdrift/kompaniskap og som har fullmakt fra et medlem velges til ombud. Man har rett til å frasi seg ombud for like lang periode som man har fungert. Utmelding skal skje skriftelig med 3 mnd. varsel. (jfr. Samvirkeloven § 22.2). Utmeldt medlem har ikke krav på tilbakebetaling av innskutte midler eller fonds.

 

§ 5.1 STYRET

Utmarkslaget ledes av et styre på fem-5- medlemmer. Gyldig vedtak fattes med tre-3-stemmer. Ved stemmelikhet har formannen dobbeltstemme.

Styret velger selv blandt sine medlemmer nestformann, sekretær og kasserer.

Styrets oppgave er å lede laget og dets virksomhet innenfor rammen av gjeldende vedtekter. En sentral oppgave vil i så måte være koordinering og tilrettelegging av fellestiltak og andre samarbeidstiltak innen utmarkssektoren.

Styret skal blant annet:

 1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 2. Ordne med utnyttelse av områdets utmarksressurser på den måten årsmøtet bestemmer. Styret skal prioritere utnyttelse som skaper økte arbeids og inntektsmuligheter. Styret utarbeider retningslinjer for områdestyrenes arbeids og ansvarsområder.
 3. Fremme forslag om eventuelle endringer av lagets retningslinjer for utnyttelse innen de forskjellige saksområder.
 4. Anmelde ulovlig jakt og fiske på lagets område.
 5. Ta opp, forberede og / eller gjennomføre andre saker som årsmøtet pålegger styret.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger.

 

§ 5.2 DAGLIG LEDER

Laget skal ikke ha daglig leder. Den løpende drift påhviler lagets leder.

 

 § 6. ÅRSMØTET

Det skal holdes årsmøte hvert år innen 15. mars. Rett til å delta på årsmøtet har bare medlemmer eller deres fullmektig. Et medlem eller fullmektig kan møte med skriftlig fullmakt og avgi stemme for et annet medlem, men ikke for flere. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Innkalling til årsmøtet skal kunngjøres i lokal presse eller per e-post og på lagets hjemmeside minst to-2- uker før årsmøtet. Saksliste med årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling vedlegges innkallingen. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen første-1- februar. Ekstraordinert årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det.

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder og to-2- personer som sammen med formannen skal undertegne protokollen.
 2. Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, herunder avsettning til fonds og budsjett for kommende år.
 3. Treffe avgjørelse om disponering av overskuddet.
 4. Fastsette retningslinjer for jakt og fiske i området (jfr. $ 8-9)
 5. Velge formann for et-1- år. Valget skal være skriftlig.
 6. Velge det antall styremedlemmer med varamenn som står på valg. Styremedlemmer velges for to-2- år, dog slik at to-2- medlemmer er på valg hvert år. Valget skal være skriftlig
 7. Velge to-2- revisorer.
 8. Velge valgkomite og områdestyrer.
 9. Fastsette godtgjørelse for valgte tillitsmenn etter forslag fra valgkomiteen.
 10. Behandle andre saker som er fremmet av styret eller medlemmer.

Gradert stemmerett brukes når minst en av de stemmeberettigede forlanger det. Ellers har hvert medlem en stemme. I de tilfeller når gradert stemmerett brukes, blir fordelingen av stemmene slik: En -1- stemme for hver påbegynt trehundre -300- dekar.

Det føres protokoll over årsmøtets forhandlinger.

 

§ 7. VALGKOMITE

Valgkomiteen består av tre-3- medlemmer, hvorav en går ut hvert år. Den som har fungert lengst er formann og går ut ved nyvalget. Valgkomiteen avgir innstilling til årsmøtet og leder valget.

 

§ 8. DISPONERING AV JAKT OG FISKE

Styret ordner omsetning av jakt og fiske gjennom arbeidsåret slik det er bestemt på årsmøtet. Medlemmer har førsterett til kjøp av jakt.

Grunneiere med utmarksareal f.o.m. 500 da har rett til å ta ut egen rådyr- og småviltjakt etter retningslinjer gitt av årsmøtet.

 

§ 9. SAMARBEID

Utmarkslaget kan etter behandling i årsmøtet opprette avtaler med lokale foreninger angående spesielle arbeidsoppgaver og ansvarsområder innen utmarkslagets område. Utmarkslaget kan videre tiltre aktuelle samarbeidsorgan etter årsmøtevedtak, herunder inngå i større forvaltningsregioner for storvilt.

 § 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET 

Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige jaktfelt.
Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert jaktfelt.
Ved endring av grensene for Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer søke kommunen om endring av grensene. Ved endring av jaktfeltenes grenser innenfor Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer melde endringen til kommunen og storvaldet.

§ 11. INNTEKTER OG UTGIFTER

Ved utdeling av utbytte eller fordeling av utgifter legges medlemmenes utmarksareal til grunn.

 

§ 12 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

 1. Godskriving av foretakets egenkapital.
 2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven §27)
 3. Avsetning til etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven §28)
 4. Avsetning til medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven §29)
 5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapskonti (jf. samvirkeloven §30)

 

§ 13. OPPLØSNING OG VEDTEKTSENDRING

Oppløsning av laget kan besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått på foregående ordinært årsmøte. Minst halvparten av de stemmeberettige må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.

Ved oppløsning skal medlemmenes utmarksareal legges til grunn for fordeling av gjenværende midler.

Vedtektsendringer kan foretas på årsmøte med 2/3 flertall. Minst halvdelen av de stemmeberettige må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de fremmøtte.

 

§ 14. TVISTER

Tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av lagets vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer.
Av disse velger partene en hver og sorenskriveren velger det tredje medlem.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK