Instruks for elg- og hjortejaktlagene

1. Overordnet

Utmarkslaget forvalter jaktretten på vegne av lagets medlemmer. Utmarkslagets areal er delt inn i følgende jaktområder: Skarrebofeltet, Greakerfeltet, Prestegårdsfeltet, Liefeltet, Løkenfeltet og Odderudfeltet. Hvert jaktområde har et styre på tre personer, valgt av årsmøtet i Utmarkslaget. Områdestyret v/områdeleder er nærmeste kontaktperson for medlemmene i sitt område, og har ansvaret for å holde oversikt over jaktområdets medlemmer og grenser.

 

2. Medlemsutbytte

  • Fordelingen av kjøtt er 70% til grunneierne og 30% til jaktlaget.
  • Enkeltområder/jaktfelt kan vedta å dele kjøtt etter nåværende ordning, eller avtale med grunneierne å kjøpe ut grunneierdelen til en pris på kr. 70,- per kg inkl. mva.
  • Grunneiere har førsterett til å kjøpe det kjøttet jegerne velger å selge.

3. Jaktreglement

Alle jaktlag skal ha et jaktreglement som skal være godkjent av styret i Utmarkslaget. Jaktreglementet skal minimum ha bestemmelser om maksimalt antall jegere, regler for organisering av deltagelse/rullering dersom maksimumsantallet overskrides samt sikkerhetsforskrifter. Styret kan vedta endrede retningslinjer for hva jaktreglementet som minimum skal omhandle.

4. Jaktleder

Alle jaktlag skal ha en godkjent jaktleder. Jaktleder er ansvarlig for jaktutøvelsen, og har i tillegg følgende ansvarsoppgaver:

  • holde oversikt over jaktområdets grenser.
  • holde oversikt over medlemmenes areal som grunnlag for fordeling av utbytte.
  • innbetaling av fellingsavgifter.
  • utfylling og innsending av sett elg-skjema.
  • holde kommunen v/viltnemnda orientert om hvem som er jaktleder.
  • forsikre seg om at alle jegere og våpen oppfyller kravene til å delta på jakta.
  • holde oversikt over til enhver tid tilgjengelig fellingskvote.

5. Rett til jaktdeltagelse

Alle medlemmer har rett til å delta på storviltjakt. Som jaktberettiget medlem regnes hjemmelsinnehaver av eiendommen eller en person i dennes nærmeste familie. Det er anledning til å ha med gjestejegere, men ikke på bekostning av jaktberettigede medlemmer, jfr begrensning om maksimalt antall jegere i pkt 3. Dersom flere jegere på jaktlaget representerer samme eiendom, regnes kun én av dem som jaktberettiget medlem, mens de øvrige regnes som gjestejegere.

6. Jaktutøvelsen

All jaktutøvelse i regi av Utmarkslaget skal foregå i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. I tillegg skal det utøves god jaktmoral og godt skjønn i saker som ikke er regulert av lover og forskrifter. Enhver avlivning av vilt skal foregå på mest mulig human måte. Sikkerhet skal alltid gå foran andre hensyn. Det er kun anledning til å jakte på arealer som er innmeldt i Utmarkslaget. Jaktlaget kan på fritt grunnlag inngå avtale om jakt på tilstøtende arealer, med aktuell jaktrettshaver. Evt betaling for slik avtale kan skje i form av kjøtt, men dette må i så fall tas fra jegernes andel av kjøttutbyttet.

Avtale om elg og hjortejakt

7. Ettersøkshund

Jaktlaget er ansvarlig for å oppfylle kravet om tilgang til godkjent ettersøkshund.

8. Fellingsavgifter og statistikk

Jaktlaget skal rette seg etter pålegg og henvendelser fra myndighetene vedr innsamling av tallmateriale, organer osv. for statistikkformål eller lignende. Fellingsavgifter betales etterskuddsvis.

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK