Instruks for områdestyrene

1. Utmarkslagets areal er inndelt i jaktområder, hver med et eget områdestyre. Områdestyret består av 3 personer som hver velges for 3 år. Valget skjer på årsmøtet i hht. vedtektene. Forslag til nye medlemmer i områdestyrene sendes skriftlig til vagkomiteen. Områdestyrene konstituerer seg selv ved valg av en områdeleder.

2. Områdestyrene v/områdeleder er nærmeste kontaktperson for medlemmene i et område.

3. Områdestyrene skal sørge for ajourhold av medlemslister og melde endringer til styret. Områdestyrene skal ta kontakt med nye medlemmer og informere om Utmarkslagets virksomhet og medlemmenes rettigheter og plikter. På samme måte skal nye grunneiere som ikke er medlemmer kontaktes for på denne måten søke å få inn nye medlemmer i Utmarkslaget.

4. Områdestyrene har ansvar for å avholde områdemøter årlig før årsmøtet, dersom minst ett av områdets medlemmer krever dette. Samtlige medlemmer innenfor området skal innkalles til slikt møte. Møtet skal fastsette ønske om antall fellingstillatelser innenfor sitt område for kommende jaktsesong for de arter der jakten er basert på fellingstillatelser, og behandle evt. innkomne saker og saker som bringes opp av medlemmene.

5. Områdestyrene har ansvaret for tildeling av jaktkort innenfor området. Dette skal skje ved deltagelse på årlige fordelingsmøter som arrangeres av Utmarkslaget.

6. Områdestyret har ansvar for at jaktfeltet har en jaktleder.

7. Områdeleder skal holde oppdaterte kart over sitt område, og på forespørsel dele dette ut til de som er tildelt jakt innenfor dette området. Kart kan evt. skaffes fra Landbrukskontoret. Områdeleder skal til enhver tid ha oversikt over grensene for jaktbart areal i sitt område, f.eks. mot naboområdene og evt. utmarksareal som ikke er medlem av Utmarkslaget.

8. Områdestyret eller områdeleder har ingen prokura og kan således ikke binde Utmarkslaget verken økonomisk eller ved på annen måte å inngå avtaler på vegne av Utmarkslaget.

9. Tildelingskriterier rådyrjakt.
Medlem med mer enn 500 daa i samme jaktfelt kan holde tilbake 1 fellingstillatese på rådyr pr 500 daa til egen jakt. Dette meldes til fordelingsmøtet som utsteder jaktkort/frikort. Jakt foregår som vanlig i hele jaktfeltet. Dette kalles Grunneieravtalen.
Jaktkortet kan videreselges og innehaver av kortet må meldes til Områdestyret før jaktstart. Innehaveren av jaktkortet må følge Botne og Hillestad Utmarkslags regler for jakt og rapportering.
Grunnlag for utbetaling av utbytte til aktuell grunneier vil reduseres med 500 daa pr fellingstillatelse som disponeres til egen jakt. Likeledes bortfaller rett til å kreve tilbakbetaling for skutt rådyrkalv på det aktuelle jaktkortet.

 10. Fellingsavgift hjort - felt på solgt hjortekort

Dersom jaktleder ønsker refusjon av fellingsavgift for hjort felt på et solgt hjortekort trekkes beløpet fra utbyttet til det aktuelle jaktfeltet. Refusjonskrav må rettes til kasserer i Botne og Hillestad Utmarkslag med kopi til leder av Botne og Hillestad Utmarkslag.

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK