Instruks for elg- og hjortejaktlagene

1. Overordnet

Utmarkslaget forvalter jaktretten på vegne av lagets medlemmer. Utmarkslagets areal er delt inn i følgende jaktområder: Skarrebofeltet, Greakerfeltet, Prestegårdsfeltet, Liefeltet, Løkenfeltet og Odderudfeltet. Hvert jaktområde har et styre på tre personer, valgt av årsmøtet i Utmarkslaget. Områdestyret v/områdeleder er nærmeste kontaktperson for medlemmene i sitt område, og har ansvaret for å holde oversikt over jaktområdets medlemmer og grenser.

 

2. Medlemsutbytte

  • Fordelingen av kjøtt er 70% til grunneierne og 30% til jaktlaget.
  • Enkeltområder/jaktfelt kan vedta å dele kjøtt etter nåværende ordning, eller avtale med grunneierne å kjøpe ut grunneierdelen til en pris på kr. 70,- per kg inkl. mva.
  • Grunneiere har førsterett til å kjøpe det kjøttet jegerne velger å selge.

3. Jaktreglement

Alle jaktlag skal ha et jaktreglement som skal være godkjent av styret i Utmarkslaget. Jaktreglementet skal minimum ha bestemmelser om maksimalt antall jegere, regler for organisering av deltagelse/rullering dersom maksimumsantallet overskrides samt sikkerhetsforskrifter. Styret kan vedta endrede retningslinjer for hva jaktreglementet som minimum skal omhandle.

4. Jaktleder

Alle jaktlag skal ha en godkjent jaktleder. Jaktleder er ansvarlig for jaktutøvelsen, og har i tillegg følgende ansvarsoppgaver:

  • holde oversikt over jaktområdets grenser.
  • holde oversikt over medlemmenes areal som grunnlag for fordeling av utbytte.
  • innbetaling av fellingsavgifter.
  • utfylling og innsending av sett elg-skjema.
  • holde kommunen v/viltnemnda orientert om hvem som er jaktleder.
  • forsikre seg om at alle jegere og våpen oppfyller kravene til å delta på jakta.
  • holde oversikt over til enhver tid tilgjengelig fellingskvote.

5. Rett til jaktdeltagelse

Alle medlemmer har rett til å delta på storviltjakt. Som jaktberettiget medlem regnes hjemmelsinnehaver av eiendommen eller en person i dennes nærmeste familie. Det er anledning til å ha med gjestejegere, men ikke på bekostning av jaktberettigede medlemmer, jfr begrensning om maksimalt antall jegere i pkt 3. Dersom flere jegere på jaktlaget representerer samme eiendom, regnes kun én av dem som jaktberettiget medlem, mens de øvrige regnes som gjestejegere.

6. Jaktutøvelsen

All jaktutøvelse i regi av Utmarkslaget skal foregå i tråd med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. I tillegg skal det utøves god jaktmoral og godt skjønn i saker som ikke er regulert av lover og forskrifter. Enhver avlivning av vilt skal foregå på mest mulig human måte. Sikkerhet skal alltid gå foran andre hensyn. Det er kun anledning til å jakte på arealer som er innmeldt i Utmarkslaget. Jaktlaget kan på fritt grunnlag inngå avtale om jakt på tilstøtende arealer, med aktuell jaktrettshaver. Evt betaling for slik avtale kan skje i form av kjøtt, men dette må i så fall tas fra jegernes andel av kjøttutbyttet.

Avtale om elg og hjortejakt

7. Ettersøkshund

Jaktlaget er ansvarlig for å oppfylle kravet om tilgang til godkjent ettersøkshund.

8. Fellingsavgifter og statistikk

Jaktlaget skal rette seg etter pålegg og henvendelser fra myndighetene vedr innsamling av tallmateriale, organer osv. for statistikkformål eller lignende. Fellingsavgifter betales etterskuddsvis.

 

Instruks for storvaldrepresentantene

1. Representanten er utnevnt av styret i Utmarkslaget, på vegne av Utmarkslaget som rettighethaver til jakt på elg og hjort. Styret i Utmarkslaget kan vedta å endre eller oppheve representantens mandat eller utnevne en annen representant.

2. Representanten har som ansvar å ivareta Utmarkslagets interesser innenfor de arbeidsområder som gjelder for storvaldet. Dette innebærer medlemmenes samlede interesser med utgangspunkt i Utmarkslagets formål i hht de til enhver tid gjeldende vedtekter for laget.

3. Representanten har mandat til å fatte vedtak om uttak og forvaltning av elg og hjort, herunder forvaltningstiltak, bestandsplaner og fellingskvoter fordelt på alder og kjønn.

4. Dersom det skal fattes vedtak i andre saker enn de nevnt i pkt. 3, skal saken forelegges styret i Utmarkslaget før vedtak i storvaldet. Dette kan være saker som påvirker jakttider, endringer i storvaldes arbeidsområder, som kan få økonomiske konsekvenser eller annet.

5. Representanten har ingen prokura og kan således ikke binde Utmarkslaget verken økonomisk eller ved på annen måte å inngå avtaler på vegne av Utmarkslaget, ut over det mandat som er beskrevet ovenfor.

Instruks for områdestyrene

1. Utmarkslagets areal er inndelt i jaktområder, hver med et eget områdestyre. Områdestyret består av 3 personer som hver velges for 3 år. Valget skjer på årsmøtet i hht. vedtektene. Forslag til nye medlemmer i områdestyrene sendes skriftlig til vagkomiteen. Områdestyrene konstituerer seg selv ved valg av en områdeleder.

2. Områdestyrene v/områdeleder er nærmeste kontaktperson for medlemmene i et område.

3. Områdestyrene skal sørge for ajourhold av medlemslister og melde endringer til styret. Områdestyrene skal ta kontakt med nye medlemmer og informere om Utmarkslagets virksomhet og medlemmenes rettigheter og plikter. På samme måte skal nye grunneiere som ikke er medlemmer kontaktes for på denne måten søke å få inn nye medlemmer i Utmarkslaget.

4. Områdestyrene har ansvar for å avholde områdemøter årlig før årsmøtet, dersom minst ett av områdets medlemmer krever dette. Samtlige medlemmer innenfor området skal innkalles til slikt møte. Møtet skal fastsette ønske om antall fellingstillatelser innenfor sitt område for kommende jaktsesong for de arter der jakten er basert på fellingstillatelser, og behandle evt. innkomne saker og saker som bringes opp av medlemmene.

5. Områdestyrene har ansvaret for tildeling av jaktkort innenfor området. Dette skal skje ved deltagelse på årlige fordelingsmøter som arrangeres av Utmarkslaget.

6. Områdestyret har ansvar for at jaktfeltet har en jaktleder.

7. Områdeleder skal holde oppdaterte kart over sitt område, og på forespørsel dele dette ut til de som er tildelt jakt innenfor dette området. Kart kan evt. skaffes fra Landbrukskontoret. Områdeleder skal til enhver tid ha oversikt over grensene for jaktbart areal i sitt område, f.eks. mot naboområdene og evt. utmarksareal som ikke er medlem av Utmarkslaget.

8. Områdestyret eller områdeleder har ingen prokura og kan således ikke binde Utmarkslaget verken økonomisk eller ved på annen måte å inngå avtaler på vegne av Utmarkslaget.

9. Tildelingskriterier rådyrjakt.
Medlem med mer enn 500 daa i samme jaktfelt kan holde tilbake 1 fellingstillatese på rådyr pr 500 daa til egen jakt. Dette meldes til fordelingsmøtet som utsteder jaktkort/frikort. Jakt foregår som vanlig i hele jaktfeltet. Dette kalles Grunneieravtalen.
Jaktkortet kan videreselges og innehaver av kortet må meldes til Områdestyret før jaktstart. Innehaveren av jaktkortet må følge Botne og Hillestad Utmarkslags regler for jakt og rapportering.
Grunnlag for utbetaling av utbytte til aktuell grunneier vil reduseres med 500 daa pr fellingstillatelse som disponeres til egen jakt. Likeledes bortfaller rett til å kreve tilbakbetaling for skutt rådyrkalv på det aktuelle jaktkortet.

 10. Fellingsavgift hjort - felt på solgt hjortekort

Dersom jaktleder ønsker refusjon av fellingsavgift for hjort felt på et solgt hjortekort trekkes beløpet fra utbyttet til det aktuelle jaktfeltet. Refusjonskrav må rettes til kasserer i Botne og Hillestad Utmarkslag med kopi til leder av Botne og Hillestad Utmarkslag.

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK