Årsmøte 15 mars 2021 – møte avholdt via Teams

 

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding, vedlagt.

5. Regnskap, legges frem på årsmøtet.

6. Anvendelse av årsoverskudd. Styret foreslår at overskuddet fra 2020 godskrives Utmarkslagets egenkapital.

7. Budsjett, legges frem på årsmøtet.

8. Priser og utbytte.

Styret foreslår at prisene holdes uendret og at dagens utbyttestrategi videreføres

  • Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).
  • Hare med hund kr.1100,-
  • Hare uten hund kr.600,-
  • And kr.550,-
  • Skogsfugl kr.550,-
  • Bever kr.100,-
  • Gjestekort kr.100,- per dag.
  • Hjort kr.1900.- pluss kr.100.- per kg for felt dyr.


9. Valg, valgkomiteens innstilling er vedlagt.

10. Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær.

11. Endring av vedtekter §10 (andre gangs behandling). Styret foreslår at tekst i §10 endres til

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET 
Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige jaktfelt.
Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert jaktfelt.
Ved endring av grensene for Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer søke kommunen om endring av grensene. Ved endring av jaktfeltenes grenser innenfor Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer melde endringen til kommunen og storvaldet.

Dagens tekst for §10

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET
Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige storviltvald. Storviltvaldene kan deles i egnede småviltfelt. Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert storviltvald. Ved endring av grensene for storviltvald skal styret i samarbeide med berørte medlemmer fremme søknad til viltnemda om storviltvaldenes grenser.


12. Endring av vedtekter §14 (andre gangs behandling). Styret foreslår at tekst i §10 endres til

§ 14. TVISTER
Tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av lagets vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer.
Av disse velger partene en hver og sorenskriveren velger det tredje medlem.


Dagens tekst for §14

§ 14. TVISTER
Alle tvistigheter mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer. Av disse velger partene en hver og sorenskriveren i Holmestrand det tredje medlem.


13. Eventuelt 

Vedlegg:

Årsberetning 2020

Innstilling fra valgkomiteen BHUL 2021

Regnskapet:

 Resultat

Budsjett

Balanse

REFERAT:

Årsmøte 15 mars 2021 – møte avholdt via Teams


Det deltok 10 medlemmer, og 1 med fullmakt.

1. Innkalling og saksliste godkjent.

2. Leder Trond Kleveland valgt til møteleder.

3. Priser og utbytte. Styrets forslag om å holde prisene uendret ble presentert som det var Valgt til å underskrive protokoll: Eirik J. H. Hjelmtvedt og Sverre G. Løken.

4. Årsmelding ble opplest og godkjent.

5. Regnskap ble opplest og godkjent.

6. Anvendelse av årsoverskudd. Styrets forslag om at overskuddet fra 2020 godskrives Utmarkslagets egenkapital ble godkjent.

7. Budsjett for 2021 ble lagt fram og godkjent. Revisors kommentar ikke klar. Signatur protokoll holdes tilbake til dette er ok.

8. inkludert i innkallingen. Styrets forslag ble godkjent som foreslått.

9. Valg. Det ble vedtatt at normal avstemming skulle brukes. Ingen av medlemmene krevde gradert stemmerett. Valgkomiteens innstilling ble stemt over og godkjent som foreslått.

10. Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær. Dette ble enstemmig vedtatt.

11. Endring av vedtekter §10. Endringen som ble foreslått av styret, nå til andre gangs behandling, ble enstemmig vedtatt.

12. Endring av vedtekter §14. Endringen som ble foreslått av styret, nå til andre gangs behandling, ble enstemmig vedtatt.

Eventuelt:

Det ble diskutert om smårovviltjakt. Det ble enighet om at Utmarkslaget ikke skal selge slik jakt separat. Jakt på smårovvilt kan utføres av de som kjøper jakt via BHUL på andre viltslag.

 

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK