jun 11 2020

Felling av rådyrkalv

Oppdatering av punkt 7 under Informasjon til jegeren:

7. Ved felling av rådyrkalv kan jegeren få tilbakebetalt 50% av prisen for et rådyrkort. Dokumentasjon på felt kalv skal skje ved at hodet vises til en av Utmarkslagets representanter. Forevisning skal gjøres innen en uke etter felling. Kortinnehaver må selv sørge for fremvisning av hodet (ring og avtal tidspunkt).

- Gorm Thune, Langeliveien 1, tlf: 932 38 594

- Knut-Erik Rønningen, Løvalddalsveien 14, tlf: 415 34 522

Ved visning vil et øre kappes av, og kortinnehavers navn, adresse og kontonummer noteres. Utbetaling vil skje til kortinnehaveren sin bankkonto innen 20. januar. Felling av kalv teller på tildelt kvote som felt voksent rådyr. Bakgrunnen for denne ordningen er at en alt for stor andel av felte rådyr har vært voksen bukk i de siste årene. Det er vårt håp at tilbakebetalings-ordningen skal bidra til å øke andelen felt kalv, og dermed gi en bedre rådyrforvaltning.

Det vil si at hodet skal være ferskt, det er ikke anledning til å komme med et hode som har vært nedfryst.

feb 20 2020

Årsmøte torsdag 5 mars kl 19.00 på Fjellhall

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av to personer til å underskrive protokollen.

4. Årsmelding, vedlagt.

5. Regnskap, legges frem på årsmøtet. Resultat 2019 vedlagt (ikke revidert pr dato) 

6. Anvendelse av årsoverskudd. Styret foreslår at overskuddet fra 2019 godskrives Utmarkslagets egenkapital.

7. Budsjett, legges frem på årsmøtet.

8. Priser og utbytte:

Styret foreslår at prisene holdes uendret og at dagens utbyttestrategi videreføres
Rådyr kr.1900,- (kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).
Hare med hund kr.1100,-
Hare uten hund kr.600,-
And kr.550,-
Skogsfugl kr.550,-
Bever kr.100,-
Gjestekort kr.100,- per dag.
Hjort kr.1900.- pluss kr.100.- per kg for felt dyr.

9. Valg, valgkomiteens innstilling er vedlagt.

10. Godtgjørelse til styret. Valgkomiteen foreslår at godtgjørelse til styret holdes uendret med 3500,- kr til leder, kasserer og sekretær.

11. Endring av vedtekter §10 - styret foreslår at tekst i §10 endres til:

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET
Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige jaktfelt.
Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert jaktfelt.
Ved endring av grensene for Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer søke kommunen om endring av grensene. Ved endring av jaktfeltenes grenser innenfor Utmarkslagets areal skal styret i samarbeid med berørte medlemmer melde endringen til kommunen og storvaldet.


Dagens tekst for §10:

§ 10. EGNE ENHETER INNENFOR UTMARKSLAGET
Utmarkslagets areal kan deles i hensiktsmessige storviltvald. Storviltvaldene kan deles i egnede småviltfelt. Et områdestyre på tre-3- medlemmer velges for hvert storviltvald. Ved endring av grensene for storviltvald skal styret i samarbeide med berørte medlemmer fremme søknad til viltnemda om storviltvaldenes grenser.


12. Endring av vedtekter §14:

§ 14. TVISTER
Tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av lagets vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer.
Av disse velger partene en hver og sorenskriveren velger det tredje medlem.


Dagens tekst for §14:

§ 14. TVISTER
Alle tvistigheter mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmer innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindene virkning for alle parter (jfr. Rettegangsloven kp. 32) av en voldgiftsrett på tre-3- medlemmer. Av disse velger partene en hver og sorenskriveren i Holmestrand det tredje medlem.

13. Eventuelt.


Etter avsluttet årsmøte blir det bevertning, vel møtt! 

     

apr 01 2020

Priser for jakt i 2020

Rådyr kr.1900,-
(Kr. 950,- tilbakebetales ved dokumentert felt kalv).

Hjort kr.1900,-
(I tillegg kommer kr.100,- per kilo slaktevekt for felt dyr).

Hare med hund kr.1100,- 

Hare uten hund kr.600,- 

And kr.550,- 

Skogsfugl kr.550,- 

Bever kr.100,- 

Gjestekort kr.100,- per dag. -

Både gjestekort og faktura for jakt kan betales med VIPPS nummer 519159.

jun 28 2019

Rapportering

Minner om at alle må rapportere felte rådyr senest tre dager etter at dyret er felt. 

De som ikke feller tildelt rådyr må rapportere det innen nyttår.

Jaktrapport sendes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Ettersøks ekvipasjer for rådyr:

Lars Hjelmtvedt, tlf. 41660485
Rune Norhall, tlf. 47264516
Helge Knutsen, tlf. 93029655

SKITT JAKT!

jan 11 2018

Påkjørsel av vilt

Har det blitt påkjørt et dyr?

Her finner du varslingsrutinenene. 

 

Kontakt

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Følg oss på FACEBOOK